Uzaktan Sağlık Hizmeti Teletıp Resmen Başlıyor

Uzaktan Sağlık Hizmeti  Teletıp   Resmen Başlıyor

10 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan “Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik” ile “Teletıp” uygulaması   yasal  olarak kullanılabilecek.

Uzaktan Sağlık (Teletıp) hizmeti  verecek kurumların ve “Uzaktan Sağlık Bilgi Sistemi” hizmeti verecek firmaların Sağlık bakanlığından gerekli izinleri aldıkları takdirde hizmet vermeye başlayabilecekler.

Uzaktan Sağlık Hizmetleri (Teletıp) Kapsamında Verilebilecek  Hizmetler

Uzaktan sağlık hizmeti talep eden kişi, uzaktan sağlık hizmetinin elverdiği ölçüde muayene edilebilir; kişinin tıbbî gözlem, izlem ve takibi ile değerlendirmesi yapılabilir, teşhis edilmiş hastalıkları kontrol edilebilir; tıbbî danışmanlık verilebilir; konsültasyon veya ikincil görüş talep edilebilir. Gerekli durumlarda, kişiye bir sağlık kuruluşuna fiziken müracaat etmesi önerilebilir.

Hastalıkların uzaktan yönetimi ve takibi için kişinin kan şekeri ve kan basıncı gibi klinik parametreleri değerlendirilebilir, izlenebilir, tedavi ve ilaç yönetimi sağlanabilir.

Sağlığın korunmasına ve takibine, sağlıklı yaşamın desteklenmesine, psikososyal destek hizmetlerinin sağlanmasına yönelik hizmetler verilebilir.

Sağlık riski artan veya ileri yaşlı kişilerin çok yönlü değerlendirmesi ve takibi yapılabilir.

Teknolojik imkânların elvermesi ve Bakanlıktan gerekli izinlerin alınması koşuluyla kişilere, Bakanlıkça belirlenen girişimsel veya cerrahi operasyon hizmetleri sunulabilir.

Endemik veya epidemik salgınlarda ulusal nitelikteki kılavuzlar doğrultusunda kişilerin sağlığının korunmasına yönelik gerekli tıbbî işlemler yürütülebilir.

Hekim tarafından değerlendirilen kişiye, hekimince e-reçete ve e-rapor tanzim edilebilir.

Sağlık tesisi, uzaktan sağlık hizmetine ilişkin aynı branşta faaliyet izin belgesi sahibi olması koşuluyla bir başka sağlık tesisindeki sağlık hizmeti talep eden kişiye uzaktan sağlık hizmeti sunabilir.

Yönetmelik, sağlık turizmi kapsamında yabancılara da uzaktan sağlık hizmeti verilebilmesine imkan tanıyor. Yönetmelikle “sağlık turizmi yetki belgesi almış kuruluşların” ilgili mevzuat çerçevesinde sağlık turizmi ve turist sağlığı kapsamında uzaktan erişimle hizmet sunabilecek.

Giyilebilir teknolojiler ve diğer tıbbî cihazlar ile sağlık hizmeti talep eden kişinin sağlık verileri ölçülebilecek ve takip edilebilecek

Faaliyet izni Alınması Gerekiyor

Uzaktan sağlık hizmeti sunmak isteyen sağlık tesisi, Bakanlıktan alacağı  uzaktan sağlık hizmeti faaliyet izin belgesi ile başlayabilecektir.

Sağlık tesisi başvurusunda belirttiği uzaktan sağlık bilgi sisteminin, Bakanlık kayıt tescil sisteminde kayıtlı olması gerekmektedir.

Sağlık Kurumu Kimlik Doğrulama Yapacak

Uzaktan erişimde hastadan kimliğini göstermesi istenebilecek. Kimlik şüpheliyse doğrulama isteyebilecek, bu talepler yerine getirilmezse işlemi durdurabilecek. Kimlik doğrulamaya yönelik sorumluluk sağlık kuruluşuna ait olacak. Kimlik doğrulamaya yönelik kendisi sistem kurabilecek, alabilecek.

Kişisel verilerin korunması

Hasta mahremiyetinin ve kişisel verilerinin korunmasından hizmeti veren sağlık tesisi ve sağlık meslek mensubu sorumludur.

 Uzaktan Sağlık  Bilgi Sistemi, Teletıp

Uzaktan sağlık bilgi sistemi, Bakanlığın belirlemiş olduğu standartlara uygun olarak geliştirilmesi gerekmektedir.

Geliştirilen uzaktan sağlık bilgi sistemi, Bakanlığın “Kayıt Tescil Sistemine” tescil edilir; tescili yapılmamış uzaktan sağlık bilgi sistemi, uzaktan sağlık hizmeti sunumunda kullanılamaz.

Uzaktan sağlık bilgi sistemi, uzaktan sağlık hizmeti kapsamında yapılan ve Bakanlıkça belirlenen işlemlerin sağlık tesisinin bilgi yönetim sistemine bildirilmesine ve aktarılmasına imkân sağlamalıdır.

 

Nurettin Altunbudak

Manisa Soma doğumlu, Balıkesir lisesi Mezunu. ODTÜ Fizik Bölümünde okudu. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ve Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi firmalarında 25 yılı aşkın yöneticilik yaptı. Sağlık Bakanlığı "Halk Sağlığı Laboratuvar Bilgi Sistemi", "Ulusal Hastane Enfeksiyon Sürveyans Yazılımı", Ana Çocuk Sağlığı "Ulusal Neonatal Topuk Kanı Tarama Yazılımı", G2G kapsamında, Hollanda Ulusal Sağlık Enstitüsü işbirliği ile "Ulusal Zehir Bilgi Sistemi", "Ulusal Tüberküloz Bilgi Sistemi", "Web Tabanlı Halk sağlığı Klinik Dışı laboratuvar Bilgi Sistemi" projelerinde yöneticilik yapmıştır. 2015 Yılında, Sağlık Bilişimi Yöneticileri (Sabiyed) Dernek Başkanlığı yapmıştır. Hastanelerin HIMMS akreditasyon süreçlerinde danışmanlık, eğitmenlik yapmıştır. Şu anda saglikteknoloji.com Genel yayın yönetmenliği ve sağlık bilişimi konularında danışmanlık yapmaktadır