TOBB ETÜ Biyomedikal Mühendisliği Lisans Üstü Eğitimleri

TOBB ETÜ Biyomedikal Mühendisliği Lisans Üstü Eğitimleri

BMM-501 Biyomedikal Mühendisliğinin Temelleri

Biyomedikal bilimler ve mühendislik kavramlarına giriş, Biyomalzemeler, Biyoelektrik (Biyoelektrik olaylar, biyomedikal sistemleri ve süreçleri, biyomedikal sinyal ve görüntü işleme, biyomedikal enstrümantasyon, tıbbi görüntüleme modelleme), Biyomekanik, Biyoalgılayıcılar, Biyomoleküller (moleküler yapı, metabolik mühendislik, karmaşık sinyalizasyon ve düzenleyici yollarının analizi; moleküler ölçekli genetik ve biyolojik dönüşümler ve biyomoleküllerin manipülasyonu ve tıbbi uygulamaları), Doku Mühendisliği, İlaç Taşınımı ve Nanotıp konularını kapsar.

BMM-502 Mühendislik Bilimlerinin Temelleri

Kütle ve enerjinin korunumu, taşınım olayları, termodinamik, fizyolojik sistemlerin matematiksel temelleri, fizyolojik sinyallerin zaman ve frekans bölgesi incelenmesi, görüntü işleme esasları konularını içerir.

BMM– 503  Biyolojik Bilimler

Hücre biyolojisi ve fizyolojisi, biyomoleküller (proteinler, lipitler, nükleik asitler, karbonhidratlar), biyoenerjetik ve metabolizma, genetik materyal, genetik bilgi akışı, biyosinyalleşme, nöral işaretleşme ve sinir sisteminin yapısı, iskelet sistemi, kas fizyolojisi ve kalp-damar fizyolojisi konularında bilgiler verilecektir.

BMM-505 Mühendislik Matematiği

Bu derste diferansiyel denklemler, differensiyel denklemlerin seri çözümleri, Fourier serileri, Fourier dönüşümü ve Fourier integrali, kısmi diferansiyel denklemler, değişken ayırma ve Gamma, Bessel ve Laguerre gibi özel fonksiyonlar ve kullanım alanları hakkında bilgi verilir.

BMM-506 Mühendislikte Sayısal Yöntemler

Bu derste genel olarak sayısal yöntemler ve algoritmalar hakkında bilgi verilerek, difüzyon,  biyoenformatik, moleküler dinamik, homoloji modellemesi gibi güncel programlar hakkında uygulamalı bilgi vererek öğrencilerin bu çok hızlı gelişen alana uyum sağlamalarını amaçlanmıştır. Bu ders özellikle temel algoritma yazma/yorumlama teknikleri ile proteinlerin yapı modellemeleri konularına yoğunlaşacaktır.

BMM– 510  Tıbbi Görüntülemede İleri Konular

Tıbbi görüntülemede temel kavramlar, sinyaller ve sistemler, görüntü metrikleri, X-ışını ile görüntüleme sistemleri: radyografi ve bilgisayarlı tomografi, nükleer görüntüleme : SPECT ve PET, manyetik rezonans, ultrasonla görüntüleme .

BMM– 511  Ultrasonik Görüntüleme 

Akustik dalga yayılımı, akustik dalga sönümlemesi, akustik çeviriciler, akustik demet oluşturma, akustik dizinler ve demet oluşturma, dalga saçılımı ve görüntüleme, doku görüntülemesi, görüntüleme sistemleri, doppler ultrasonografi, doğrusal olmayan etkiler ve görüntüleme, kontrast ajanları, hipertermia.

BMM– 512  Manyetik Rezonans Görüntüleme 

MRfiziği, süper iletken magnetler, MR donanımı, MR da kullanılan yazılımlar, MR bobinleri, MR sekansları, MR da görüntü oluşturma yöntemleri, MR görüntülenin işlenmesi, manyetik  alanın sağlığa etkileri, fMRI ve ileri konular.

BMM– 513  Ses Sinyallerinin İşlenmesi Ve Tıptaki Uygulamaları

Sesin üretimi ve algılanması, sesin matematiksel temelleri, ses sinyallerinin kodlaması, ses sinyallerinin zaman bölgesi incelemesi, ses sinyallerinin frekans bölgesi incelemesi, ses sinyallerinin dalgacık dönüşümü, konuşma sinyallerinin zaman ölçeğinin değiştirilmesi, konuşma sinyallerinin ses tonunun değiştirilmesi, konuşma sinyallerinin sentezi, ses tanıma algoritmaları, ses kalitesinin objektif ve subjektif değerlendirme yöntemleri, konuşma sinyallerinin değerlendirilmesinde insan unsuru, tıkanmalı uyku hastalarının horlama seslerinin ve horlama tedavinin etkinliğinin incelenmesi, kulak burun boğaz kliniklerinde yapılan ameliyatların ses değişimine etkileri.

BMM– 514  Uyku Sinyallerinin İşlenmesi

Uyku fizyolojisi, fizyolojik sinyal oluşumu, uyku safhaları, uyku apnesi, uyku sinyallerinin sınıflandırılması, uyku laboratuvarları ve polisomnografi kayıtları, EKG sinyalleri ve işlenmesi, EEG sinyalleri ve işlenmesi, emg sinyalleri ve işlenmesi, solunum ve horlama sinyallerinin işlenmesi, EOG sinyalleri ve işlenmesi, oksijen satürasyonu ve değişiminin incelenmesi.

BMM– 521 Biyoenformatik

Biyoenformatik alanındaki kavram ve metotlara giriş. Sekans ve yapı hizalama, protein yapısı tahmini, protein katlama, pretein-protein etkileşimi, Monte Karlo öykünmesi ve moleküler dinamik.

BMM– 522  Biyolojik Veritabanları ve Veri Madenciliği

Veritabanı yönetim sistemleri (PostgresSQL) ve istatistiksel programlara giriş (R). Farklı veri tiplerine giriş. Veri mandeciliği ve makine öğrenmesi yöntemleri.

BMM– 530  Doku Mühendisliğinde Güncel Konular

Ekstrasellüler matriks ve doku mimarisi, ekstrasellüler matriks analogları, hücre-biyomateryal etkileşimi, biyouyumlu malzemeler ve tasarımları, doku modellemesi, doku yenilenmesi,  doku indüksiyonu, hücre transplantasyonu, doku mühendisliği ürünleriyle ilgili patentler ve etik kurallar ile ilgili bilgiler verilecek ve güncel uygulamalar tartışılacaktır.

BMM– 531  Sert Doku Mühendisliğinde İleri Konular

Biyomedikal mühendislik uygulamalarında sıkça kullanılan implant ve protez bazlı substratların değişik buhar kaplama, aşındırma ve nanoteknolojik öğeleri içeren modifikasyonlarla biyoaktivitelerinin ve biyouyumlulukların arttırılması bu ders kapsamında detaylandırılacaktır.

BMM-540 İleri Biyomalzeme Konuları

Bu derste özellikle tıbbi cihazların tasarımında ve yumuşak ve sert dokuları onarmak veya bu dokuların yerine geçmek için kullanılan biyomalzemeler üzerinde ağırlıklı olarak durulur. Bu ders kapsamında: Biyomalzemelerin canlı doku ile etkileşimleri ve vücut içerisindeki davranışları, biyouyumluluk, biyobozunum konuları tartışılır. Biyomalzemelere karşı biyolojik tepki ile ortaya çıkan bozulma ve arıza süreçlerinin analizi araştırılır. Biyomalzeme ve tıbbi cihazların ticarileştirilmesi için yasal uyumluluk ve performans gereksinimleri anlatılır.

BMM– 541  İleri İlaç Taşınımı

İlaç taşınımında rol sahibi bariyerler (kan-beyin bariyeri vb.), lipozom, misel, polimerik ve inorganik tabanlı kontrollü ve akıllı ilaç taşıma sistemleri. Bunlara ek olarak geleneksel olmayan metodlarla ilaç ve gen taşınımı ile ilaç dizaynında önemli faktörler bu ders kapsamında incelenecektir.

BMM– 542  Nanotıpta İleri Konular

Theranostik nanoteknoloji uygulamaları, mühendislik metodlarını içeren nanotaşıyıcı üretim süreçleri, diagnostik sistemlerde nanoteknoloji uygalamalarının önemi, fotodinamik terapi ile biyomalzemelere entegre edilebilen nanoajan konuları işlenecektir.

BMM– 550  İleri Biyomekanik

Temel biyomekanik prensipleri öğrenmiş olarak dersi alan öğrencilere ileri biyomekanikkonular öğretilecektir. Kemiğin yapısı, bileşenleri ve mekanik özellikleri, bu mekanik özellikleri belirleyen biyolojik faktörler, kemik mineral yoğunluğu, mekanik özelliklerin nasıl belirlenebileceği, Viskoelastik cismin mekaniği ve deneysel biyomekanik bu dersin konuları arasındadır. Ayrıca yumuşak doku mekaniği, yumuşak doku özelliklerinin belirlenmesi, bu özellikleri etkileyen biyolojik faktörler bu dersin kapsamındadır.

BMM– 551  Omurganın Klinik Biyomekaniği

Omurganın fiziksel özellikleri ve fonksiyonel biyomekaniği. Omurga kinematiği. Skolyoz biyomekaniği. Kifoz biyomekaniği. Spinaltravma biyomekaniği. İnsan omurgasında instabilite problemi. Servikal ve torakal problemler. Lomber ve sakral problemler. Omurga ağrılarının klinik biyomekaniği. Omurga bağlantılarının fonksiyonel analizi ve klinik uygulaması. Omurga olgularının cerrahi yönetiminde biyomekanik değerlendirme. Omurga osteotomilerinin mekanik analizi.

BMM– 560  Sağlık Bilişimi

Bilişim teknolojilerinin sağlık hizmetlerinde ve sağlıkla ilgili kurumlardaki uygulamalarına ilişkin konuları içermektedir. Verinin elde edilmesi,  dönüştürülmesi, makine tarafından okunabilir düzende depolanma yollarının araştırmaktadır. Sağlık hizmeti sistemlerinin farklı kesimlerden incelenecektir. Elektronik tıp kayıtlarının etkileri ve sağlık hizmeti sistemlerinde mobil hesaplamaları da içermektedir.

BMM- 561 Sağlık Hizmetlerinde Veritabanı Yönetim Sistemi

Sağlık hizmetlerinde kullanıalacak veritabanlarının tasarımı(veritabanı mimarisi çeşitleri, normalizasyon teknikleri, dosya ve erişim çeşitleri, sorgu ve güncelleme dilleri, verinin bütünlüğü, sağlık kayıt sistemlerinin kullanımı ve sağlık hizmeti sistemlerini destekleyici veritabanı uygulamaları.

BMM– 570  Nanobiyosensörler

Tanımlar. Analit-biyomolekül etkileşim mekanizmaları, sinyal türleri, çevirici türleri, biyosensör yüzeyinin hazırlanması, immobilizasyon mekanizmaları, tanıyıcı tabaka hazırlanması, tanıyıcı tabaka – çevirici entegrasyonu, biyosensörlerin performans parametreleri, uygulamalar ve potansiyel araştırma alanları.

BMM– 580  İleri Biyokimya

Proteinler, karbonhidratlar ve glikobiyoloji, lipitler, biyolojik zarlar ve taşınma, nükleik asitler, biyosinyalleşme, biyoenerjetik ve metabolizma (karbonhidrat, yağ ve protein metabolizması) konularındaki temel bilgiler, tıp ve sağlıkla ilişkili örneklerle birlikte verilecektir.

BMM– 581  İleri Moleküler Biyoloji ve Genetik (3–0) 3

DNA’nın yapısı, replikasyonu, genetik mutasyonlar, ökaryotik gen ve kromozom yapısı, gen ifadesinin transkripsiyonel ve transkripsiyon sonrası kontrolü, epigenetik konuları ile DNA izolasyonu ve görüntülenmesi, DNA dizi analizi, PCR, DNA parmakizi, mutasyon ve polimorfizm belirleme teknikleri hakkında bilgiler verilecektir.

BMM– 582  Moleküler Farmakoloji ve Toksikoloji

İlaç – reseptör ilişkisi, doz-cevap ilişkisi, toksik maddelerin alım yolları, toksik cevabı etkileyen faktörler, farmakokinetik, farmakodinamik, enzimlerin ilaç metabolizmasındaki rolü, farmakogenetik, ilaç geliştirme sürecinde faz çalışmaları, toksisite testleri, genotoksik etki, teratojenite konularında bilgiler verilecek, dünyadan zehirlenme örnekleri tartışılacaktır.

BMM– 583  Biyolojik Sistemlerde Taşınım Olayları

Momentum Transferi: Viskozite ve Newton Kanunu, Süreklilik, Hareket ve Mekanik Enerji Denklikleri. Enerji Transferi: Isıl İletkenlik ve Fourier Kanunu. Enerji Denkliği. Kütle Transferi: Difüzivite ve Fick Kanunu. İkili Ve Çok Bileşenli Sistemler. Momentum, Enerji Ve Kütle Transfer Eşitliklerinin Biyolojik Sistemlere Uygulamaları.

BMM– 584  Kimyasal Tepkime Mühendisliği ve Modelleme

Atomik ve moleküler yapıda değişim ve kinetiğin önemi, reaksiyon tipleri, paralel ve seri reaksiyonlar, parametrelerin etkisi, alıkonma süresi kavramı ve kinetik katsayılarla ilintisi, reaktör tasarımına giriş kavramları, yatışkın durum denklikleri, 0, 1, 2 ve diğer kinetik dereceler, yatışkın olmayan durum denklikleri, ideal karıştırmalı sistemler, seri bağlı sistemler ve geri döngü, ideal karışmaz sistemler, Matematiksel CSTR-PF simülasyonu, PF-CSTR seri ve paralel kullanımları ve optimizasyon çalışmaları. Serbest Ve Tutuklanmış Enzim İçeren Reaktörler.

BMM-596 Özel Konular

Yüksek Lisans öğrencilerinin ihtisas ve uzmanlık isteyen alanlarda seçtiği konularda yapılan teorik çalışmaları ve uygulamaları içerir. Bu dersler fakültelerin kendi alanlarında uzmanlaşmış üyeleri tarafından verilir.

Bilgi için https://www.etu.edu.tr/tr/bolum/biyomedikal-muhendisligi/lisans-ustu-programlar/18 sayfasını ziyaret ediniz.

Nurettin Altunbudak

Manisa Soma doğumlu, Balıkesir lisesi Mezunu. ODTÜ Fizik Bölümünde okudu. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ve Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi firmalarında 25 yılı aşkın yöneticilik yaptı. Sağlık Bakanlığı "Halk Sağlığı Laboratuvar Bilgi Sistemi", "Ulusal Hastane Enfeksiyon Sürveyans Yazılımı", Ana Çocuk Sağlığı "Ulusal Neonatal Topuk Kanı Tarama Yazılımı", G2G kapsamında, Hollanda Ulusal Sağlık Enstitüsü işbirliği ile "Ulusal Zehir Bilgi Sistemi", "Ulusal Tüberküloz Bilgi Sistemi", "Web Tabanlı Halk sağlığı Klinik Dışı laboratuvar Bilgi Sistemi" projelerinde yöneticilik yapmıştır. 2015 Yılında, Sağlık Bilişimi Yöneticileri (Sabiyed) Dernek Başkanlığı yapmıştır. Hastanelerin HIMMS akreditasyon süreçlerinde danışmanlık, eğitmenlik yapmıştır. Şu anda saglikteknoloji.com Genel yayın yönetmenliği ve sağlık bilişimi konularında danışmanlık yapmaktadır