Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Nedir?

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Nedir?

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi, kurumlarının  veya kişilerin  sağlık bilgilerinin yönetilmesini sağlayan yazılım sistemidir. Sağlık bakımlarının iyileştirilmesine yönelik, belirli bir uzmanlık dalına yönelik geliştirilmiş yazılımlar olabileceği gibi   sağlık kurumunun faaliyetlerine yönelik veya Sağlık Bakanlığı veya İl sağlık müdürlüğü gibi organizasyonların faaliyetlerini takip eden, karar destek sistemleri oluşturulması, sağlık politikalarının belirlenmesine yönelik sistemlerdir.

HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi),  AHBS (Aile hekimliği bilgi sistemi) , Ulusal Tüberküloz  Sistemi,  Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Sistemi,  Klinik Karar Destek Sistemleri, e-Nabız,  Sina (Sağlıkta İstatistik ve  Nedensel  Analizler)  gibi HBYS ve AHBS den toplayarak elde ettiği verileri işleyen, sağlık  organizasyonlarının,  sağlık bakımının iyileştirilmesi, sağlık politikalarının belirlenmesine yönelik  sistemlerdir.

Aşağıda listelenen sağlık bilgi sistemleri yazılımları  Sağlık Bakanlığının  sitesinden ve  yayınlamış olduğu kılavuzdan alınmıştır.

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Uygulamaları ve Açıklamaları

Klinik Karar Destek Sistemi

Hasta tıbbi verilerinin veri analizini yapan yazılımlardır. Hekim, klinik  bazlı analizler yaparak belirlenen algoritmalar çerçevesinde doktora ve hemşireye alınan sonuçlar çerçevesinde  hastanın tanı ve teşhisine yönelik öneriler sunmaktadır.

İdari ve Mali Bilgi Sistemi

Bu uygulama bordro modülü, bütçe muhasebe modülü, evrak kayıt ve takip modülü, personel özlük işleri modülü, personel devam takip modülü,  satın alma modülü, taşınır mal yönetmeliği modülü, yemekhane modüllerinden  oluşmaktadır.

Diş Hekimliği Bilgi Sistemi

Ağız Diş Sağlığı merkezinin hasta kayıttan itibaren ,tüm tıbbi ve mali süreçlerini takip edebilecek   bilgi sistemidir. Hasta kayıt, poliklinik, ameliyathane, istatistik, ortodonti kurulu, protez takip, sterilizasyon modüllerinden oluşur.

Ameliyathane Bilgi Sistemi

İş listeleri, ameliyat istekleri, randevular, ameliyat personelleri,  cihaz entegrasyonları, malzemeler, ameliyat tıbbi bilgileri, mali işlemleri takip eder.

Demirbaş ve Varlık Yönetimi

Dayanıklı taşınırların yönetimine ait bilgileri takip eder. demirbaşlara ait demirbaş kayıtlarını, amortisman kayıtlarını tutar.

Dijital Arşiv Bilgi Sistemi

Dijital ortamdaki belgelerin takibi ve arşivlenmesine yönelik bilgilerin takip edildiği bir sistemdir. TSE Belge Yönetimi Standardına uygun olarak geliştirilmiştir.

HBYS hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki linke tıklayınız:

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Nedir?

Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi

Tıbbi görüntülerin kullanılması ve arşivlenmesine yönelik yazılımlardır. Dicom ve HL7  standardlarında Radyoloji Bilgi sistemi ile haberleşir. İHE testlerine uygun olarak çalışmaktadır.

İhtiyaç Yönetim Bilgi Sistemi

Sağlık kurumunda,  satınalma öncesi ihtiyaç ve taleplerin yönetildiği uygulamadır. Birimler tarafından yapılan taleplerin ilgili dokümanları geçmişe dönük yapılan alımların karşılaştırılması, ihtiyacın  önceden planlanmasını takip eder. İhale öncesi gerekli talep birleştirilmeleri, ihale ön bilgilerini hazırlar.

Karar Destek ve İş Zekası Sistemi

Sağlık kurumunda üretilen verilerin , yöneticilerin   karar vermelerine yönelik   hazırlanmış analiz ve grafiksel bilgilerdir. Web ve mobil uygulamalarına erişimi  bulunana yazılımın hastanede üretilen ve toplanan tüm veriler ile ilgili yetkiler çerçevesinde yöneticilere sunulmaktadır.

Klinik  Mühendislik  Bilgi Yönetim Sistemi

Sağlık kurumunda bulunan  cihazların bakım destek süreçlerini takip etmeye yönelik  yazılımdır.  Cihaz bilgileri, cihaz üzerinde yapılan hizmet bilgileri, cihaza takılan parça bilgileri ve bu işlemlerde görevli personel kayıtlarını tutar.

Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi

Tetkik  amacıyla hastadan alına numunelerin  sonuçlanmasına kadarki süreçleri takip etmeye yönelik  yazılımdır. tetkik istem girişinden itibaren tüm  aşamalarını , onay aşamaları,  hastanın yaş cinsiyetine göre referans aralıkları, tetkik seviyeleri, kit takibi, barkod etiketi,  örnek kabul süreçleri cihaz entegrasyonları, kültür testleri, kalite kontrol süreçleri takip edilebilmektedir.

Diyaliz Bilgi Yönetim Sistemi

Hastanın diyalize başvurusundan itibaren diyaliz sonuçlanasıya kadarki tıbbi ve yönetimsel süreçleri takip eden yazılımdır. Hastaya  yapılan işlemler, hizmetler, malzemeler, cihaz planlaması, randevuları, bulaşıcı hastalıklara göre takibi yapılabilmektedir.

Patoloji Telepatoloji Bilgi  Sistemi

Patoloji laboratuvarında, hastadan numunenin alınıp sonuçlandırılması süreçlerini takip eder. Tetkik istem, örneklerin kabulü, işlemeler ve rapor hazırlanma süreçleri takip edilir.

Radyoloji Bilgi Sistemi

Tıbbi görüntüleme işlerinin  yönetimi ve mali bilgileri ile ilgili süreçleri takip etmektedir. Hasta bilgileri, randevu bilgileri,  istem bilgileri, Hasta iş listeleri,cihaz entegrasyonları, rapor kayıtları, persone bilgileri, sarf malzemelerin takibini yapar  

Sterilizasyon Bilgi Yönetim Sistemi

Sağlık kurumunda hasta tedavisinde tekrar kullanılan  malzeme  ve cihazların  sterilizasyon süreçlerini takip eden yazılımdır. Cihazların kullanım bilgileri, entegrasyon özellikleri, materyallerin barkodlanması malzemelerin takibi süreçleri takip edilir.

HBYS Alımı Kurulumu ve Devreye Alınması için 7 Madde

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) hangi modüllerden oluşur

Nurettin Altunbudak

Manisa Soma doğumlu, Balıkesir lisesi Mezunu. ODTÜ Fizik Bölümünde okudu. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ve Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi firmalarında 25 yılı aşkın yöneticilik yaptı. Sağlık Bakanlığı "Halk Sağlığı Laboratuvar Bilgi Sistemi", "Ulusal Hastane Enfeksiyon Sürveyans Yazılımı", Ana Çocuk Sağlığı "Ulusal Neonatal Topuk Kanı Tarama Yazılımı", G2G kapsamında, Hollanda Ulusal Sağlık Enstitüsü işbirliği ile "Ulusal Zehir Bilgi Sistemi", "Ulusal Tüberküloz Bilgi Sistemi", "Web Tabanlı Halk sağlığı Klinik Dışı laboratuvar Bilgi Sistemi" projelerinde yöneticilik yapmıştır. 2015 Yılında, Sağlık Bilişimi Yöneticileri (Sabiyed) Dernek Başkanlığı yapmıştır. Hastanelerin HIMMS akreditasyon süreçlerinde danışmanlık, eğitmenlik yapmıştır. Şu anda saglikteknoloji.com Genel yayın yönetmenliği ve sağlık bilişimi konularında danışmanlık yapmaktadır